top of page

ANN

ALDER

RSVP

Lektorské certifikačné workshopy RSVP Design Vám umožnia 
v 4 stretnutiach bližšie spoznať moderné lektorské nástroje a metodiku pre vzdelávanie.

Súčasné trendy v zážitkovom vzdelávaní z pohľadu Ann Alder ​​

V apríli sme v Bratislave hostili britskú trénerku a koučku Ann Alder zo spoločnosti RSVP Design, ktorá sa s nami podelila o svoje skúsenosti z dlhoročnej práce s klientmi a priniesla ukážky kreatívnych techník s možnosťou získať informácie a zručnosti ako s nimi pracovať. Počas jej pobytu vznikol aj nasledovný rozhovor.

 

RSVP (répondez s'il vous plaît) mi pripomína význam "Prosím, potvrďte. ". Ako a prečo sa táto skratka stala značkou vašich vzdelávacích aktivít?

 

Máte pravdu! RSVP má tento význam vo francúzštine. Avšak, pre nás tento názov symbolizuje prvé písmená zo štyroch slov, ktoré definujú, ako dizajnujeme naše vzdelávacie aktivity. Chceme, aby naše aktivity boli

 • Relevantné, 

 • Jednoduché (Simple) (tréner na používanie nepotrebuje žiadne zložité zariadenia, ani množstvo hodín na prípravu aktivity), 

 • Všestranné (produkty ponúkajú množstvo rôznych použití tak, že pokryjú komplexne viac úrovní tréningového procesu) a 

 • Praktické (interaktívne ľudí zapájajú do vzdelávacieho procesu a prakticky ilustrujú teoretickú výuku).

Ale, samozrejme, páči sa nám idea R.S.V.P., že pozveme našich klientov na spoluprácu a oni nám pozitívne odpovedia :-)

 

Čo si predstavujete pod pojmom zážitkové vzdelávanie?

 

Zážitkové učenie je proces, pri ktorom sme schopní sa poučiť z priamych vlastných skúseností. Z vecí, ktoré sa nám stali. Najlepšie sa naučíme vtedy, ak prejdeme v procese cez 4 kroky: najskôr reálna skúsenosť, potom uvedomenie si toho, čo sa stalo a reflektovanie prežitého (napr.: Dosiahol som výsledok ktorý som chcel? Ako ľudia reagovali na moju otázku? Ako som sa cítil v tom čase?), následné vyvodenie záverov z danej reflexie a nakoniec využitie týchto záverov k plánovaniu ďalších aktivít v budúcnosti. Ak neprejdeme všetkými týmito krokmi, stane sa to, že sa zo skúsenosti nepoučíme a opakujeme stále dookola tie isté chyby. Alebo vyvodíme nesprávne závery a potom sa nám nepodarí zlepšiť našu prácu a vyrábame novú sériu chýb!

 

My sa snažíme pomáhať ľuďom rozvinúť si túto “kompetenciu učenia sa” tým, že im predkladáme štruktúrované zážitkové aktivity, dôkladne dizajnované spätné väzby a rozvojové plány, ktoré im umožnia aplikovať to, čo sa naučili a posunúť sa ďalej.

 

Ktoré zručnosti RSVP Design rozvíja predovšetkým?

 

RSVP Dizajn má za cieľ poskytnúť zdroje a prístup k odbornej príprave, ktorá podporuje efektívnejšie a nezávislejšie rozhodovanie. V skratke, naša najvyššia pridaná hodnota a odbornosť je  "naučiť ľudí učiť sa".Máme tri hlavné aspekty práce:

 

 1. Školenie školiteľov v zážitkových metódach výuky a facilitačných zručnostiach tak, že ich môžu použiť ďalej v ich vlastnej odbornej práci, bez ohľadu na tému ktorú práve školia.
   

 2. Navrhovanie konkrétnych vzdelávacích programov, podujatí a aktivít pre klientov s cieľom uspokojiť ich potreby (napr. vytvorenie simulácie vedenia ľudí pre obchodnú akadémiu alebo tvorba aktivity ilustrujúcej konkrétny teoretický model, ktorý klient používa v praxi, a pod...)
   

 3. Vytváranie nástrojov zameraných na konkrétne vzdelávacie oblasti (napr. komunikačné zručnosti, vyjednávacie schopnosti, projektové a manažérske zručnosti, tímovú prácu a pod....). Väčšina našich aktivít sa zameriava na zručnosti, ktoré ľudia potrebujú pri práci s inými ľuďmi v tímoch a organizáciách. Pracujeme však aj v iných oblastiach, ako sú inovácie a stratégie firemného rozvoja.

 

Čo môžu podľa vás tréneri a vzdelávači urobiť pre zlepšenie vzdelávacieho procesu?

Podľa mňa existuje množstvo kľúčových problémov  v spôsobe ako sa mnohé tréningy a vzdelávacie programy vytvárajú a prezentujú. Spomeniem pár problematických faktov:

 

 • Študenti dnes nemajú motiváciu a nadšenie pre osobný rozvoj a učenie sa. Berú tréning ako niečo, čo sa od nich očakáva a čo si po absolvovaní „odškrtnú“.

 

 • Väčšinou sa učia pasívne prijímať, chýba im aktivita vo vzdelávacom procese. 

 

 • Obsah vzdelávania vnímajú ako získavanie vedomostí, ktoré si treba zapamätať, nie ako nadobúdanie zručností. 

 

 • Súčasné vzdelávacie prostredia sú viac konkurenčné ako spolupracujúce.

 

 • Príliš veľa učenia a uniformných tém v štýle "jeden návod na všetko" vôbec nerieši individuálny rozvoj a odlišné potreby jednotlivca. 

 

 • Študenti sa necítia zodpovední za vlastné učenie: neriadia si sami proces svojho učenia. 

 

 

Myslím si, že tréneri môžu urobiť veľa  pre zlepšenie kvality tréningov a ich úrovne. Tu sú niektoré inšpirácie:

 

 • Naučte sa viac o tom, ako sa ľudia učia a využite to pri tvorbe učebného procesu, ktorý pomôže budovať sebadôveru a schopnosť správne nasmerovať svoje učenie. 
   

 • Používajte učenie cez aktivity. Priraďujte aktivitu k výukovým cieľom, aby pomocou nej študenti citlivejšie vnímali problematiku alebo im poskytla skúšobný priestor na precvičovanie daných zručností.  
   

 • Zabezpečte dostatok skupinovej práce a diskusií , aj to, aby boli všetky hlasy vypočuté. Vyčleňte čas na reflexiu – dajte študentom možnosť zamýšľať sa nad obsahom a formulovať svoje vlastné odpovede  – nebojte sa ticha. 
   

 • Využívajte opakovania – dajte študentom možnosť zopakovať si podobnú aktivitu (možno s pridaním na jej komplexnosti pri ďalšom opakovaní), aby získali skutočné príležitosti na aplikáciu toho, čo sa už naučili.
   

 • Zabezpečte, aby po každom tréningu dospeli študenti ku konkrétnym akčným bodom, ktoré si odtiaľ odnesú a môžu na nich ďalej pracovať. Chceme, aby všetky školenia viedli k zmene, t.j. výsledkom tréningu by malo byť to, že študenti po ňom začnú niečo robiť inak.

 

Môžete podľa vašich skúseností odhadnúť, ako sa bude zážitkové vzdelávanie rozvíjať v budúcich rokoch?

 

Zážitkové učenie bolo veľmi populárnym konceptom pred niekoľkými rokmi, spojeným najmä s outdoorovým vzdelávaním, budovaním tímu a osobným rozvojom. Programy zahŕňali veľké,  náročné a výzvové cvičenia ako je horolezectvo, lanové prekážky a navigačné aktivity, v kombinácii s problémovými úlohami, ktoré stavali ľudí pred osobné a tímové výzvy. Neskôr sa jeho popularita vo firemnom vzdelávaní znížila, pretože školenia boli rozložené do dlhších časových rámcov, boli finančne náročné a nie každému vyhovovalo outdoorové prostredie.

Dnes sa vnímanie zážitkového vzdelávania zmenilo, pričom znovu nadobúda na popularite – hovorím ale o ňom ako o vyučovacej metóde, nie konkrétnom type aktivít.  Dnes už nie je potrebné vzdelávať ľudí v konkrétnych znalostiach. Do hry vstupuje internet, kde si vedia zohnať všetky potrebné informácie! Namiesto toho potrebujeme s ľuďmi pracovať na rozvoji zručností ako napr. kritické myslenie, analýza informácií, manažment zmeny, budovanie vzťahov či facilitačné zručnosti. Musíme sa sústrediť na všeobecné zručnosti, ktoré pomáhajú ľuďom k tomu, aby boli flexibilní, adaptabilní a efektívne prispievali k zmenám v tímoch, organizáciách a dokázali v rámci týchto zmien čeliť permanentným tlakom. Podľa nás je najväčšou devízou zážitkového učenia príspevok k tomu, aby sa ľudia učili na základe vlastnej skúsenosti. Je to učenie „nanečisto“ cez simulácie pracovných a životných situácií, kde sa možno bezbolestne mýliť, vylepšovať svoje vystupovanie a vziať si z toho poučenie pre život. Takéto učenie najlepšie odráža komplexnosť moderného sveta.

 

Aké sú podľa vášho názoru najvýznamnejšie aktuálne témy vo vzdelávaní lídrov a manažérov?

 

Myslím, že do firemného rozvoja dnes vstupuje množstvo nových tém. Keďže chceme žiť aj v budúcnosti, jednou z nich je napr. udržateľnosť.Ako môžeme vytvoriť lídrov, ktorí budú orientovaní na budovanie organizácií prispievajúcich k udržateľnosti životného prostredia či komunít? Ako môžeme podporiť dlhodobé myslenie hoci na úkor krátkodobého zisku? Ako môžeme podporiť veľké organizácie, aby prijímali viac zodpovedné rozhodnutia? A ako môže do tohto procesu prispieť každý zamestnanec?

 

Ďalšou otázkou je potreba oveľa lepšieho vzdelávania v kritickom myslení.Podporovanie schopnosti zmysluplného spracovania obrovského množstva informácií, ktoré nás denne zahlcujú. Nepotrebujeme učiť ľudí, ako získať informácie alebo im poskytovať viac vedomostí – dnes môžu zistiť všetko, čo potrebujú sami zo smartphonu. Ale musíme sa sústrediť oveľa viac na dobrý úsudok, učiť ľudí hodnotiť informácie, nenechať sa ovplyvňovať tým, čo označujeme ako „fake-news“.

 

Tretí problém je odolnosť. Pomáhame ľuďom, aby boli schopní zvládať stresa regenerovať, relaxovať. Obnoviť svoj potenciál. Zvládať výzvu, veľký tlak, alebo nepriazeň osudu. Život je rýchly, náročný a stresujúci. Dokonca aj v krajinách, ktoré žijú v relatívnom mieri a pokoji. Ovplyvňujú nás emócie. Vlastné, aj tých ostatných. Myšlienka, že emócie nemajú miesto v podnikaní dávno neplatí: Dnes vieme, že emócie ovplyvňujú správanie a výsledky a my sa potrebujeme oveľa viac zamerať na ich dôsledky.

 

A samozrejme, stále sa zrýchľuje tempo technického rozvoja. Nepochybujem o tom, že naše tréningy budú vyzerať o 5 rokov veľmi rozdielne a že moderné technológie budú ponúkať vzrušujúce nové možnosti. Som však tiež presvedčená, že silná ľudská individualita sa bude stále orientovať na základné reálne hodnoty -  na rozvoj a zlepšenie medziľudských vzťahov a komunikačných zručností: najmä na tie, ktoré sa vzťahujú na budovanie dôvery, vnímania a akceptovania rôznych uhlov pohľadu, hľadania spoločných cieľov a budovania porozumenia.

 

A záverom, ako sa vám páči spolupráca s Project Outdoor na Slovensku?

 

Veľmi! Bratislava je krásne mesto a veľmi som si užila kombináciu práce s ľuďmi zo Slovenska a objavovania zaujímavostí zo slovenskej histórie. Project Outdoor Slovakia dobre prepája koncept RSVP Dizajn s jeho tréningovými metódami. Pracujeme spolu na nových vzrušujúcich zdrojoch a nápadoch, ako zážitkový vzdelávací koncept ešte viac rozvíjať.

 

Ak nakontaktujete Project Outdoor Slovakia a popíšete vaše ciele a potreby, verím, že pre vás nájdu ideálne metódy a formy vzdelávania,ktoré posunú vašich ľudí na nový level. A teším sa, že budem môcť znovu navštíviť Slovensko a vidieť pokrok, ktorý sa dosiahol v rozšírení zážitkových metód učenia do firemného vzdelávania a lektorských zručností.

 RSVP workshop 1: Efektívna komunikácia

Na prvom z workshopov pre lektorov a pracovníkov HR Vám počas 4 hod. predstavíme produkty
 

 • COLOURBLIND

 • SEEING THE POINT

 

Project Outdoor je výhradný zástupca RSVP Design na Slovensku. 

 

Účasťou na workshope získavate nielen kreditné body k certifikácii RSVP lektora, ktorá vás oprávňuje samostatne školiť RSVP metodikou, ale zároveň si aj zvyšujete kvalifikáciu a cenu na trhu vzdelávania.

Úvodný workshop prebehne v Bratislave  13.9.2018    13,00 - 17,00

 

školiteľ Alexandra Auxtová

 

   VEDIEŤ VIAC   

bottom of page