top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.     Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Project Outdoor Slovakia, s.r.o., so sídlom Topoľová 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 892 661, DIČ: 2023135224, IČ DPH: SK2023135224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 68278/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobku na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho: Project Outdoor, s.r.o., so sídlom Topoľová 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 917 750, DIČ: 2021939645, IČ DPH: SK 2021939645 tel. kontakt +421 903 380 356, +421 903 465 810 email: info@projectoutdoor.sk.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, so sídlom: Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +4212 58 272 172, + 4212 58 272 104 fax č.: +4212 58 272 170, http://www.soi.sk/ http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1.1.    Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si písomne dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

 

1.2.    Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda výrobok alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je výrobok dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich písomnej dohody.

 

1.3.    Zobrazená kúpna cena za výrobok na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za dopravu výrobku alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

1.4.    Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu výrobku uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny výrobku sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu výrobku.

 

1.5.    V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

2.     Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.    Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal písomný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k výrobku označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

 

2.2.    Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané písomné oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

2.3.    Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

2.4.    Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho písomnú informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii výrobku, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene výrobku a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote výrobku, názov a údaje o mieste, kde má byť výrobok dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne dopravy výrobku do dohodnutého miesta doručenia výrobku pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

 

2.5.    Kúpna zmluva je uzavretá doručením písomnej akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

 

2.6.    Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že o:

 

hlavných vlastnostiach výrobku alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a výrobku alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu výrobku alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

celkovej cene výrobku alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

 

informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením výrobku predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie výrobku, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji výrobku alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2.7.    Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie výrobku podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

3.     Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.    Predávajúci je povinný:

 

dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu výrobok v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na dopravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

 

zabezpečiť, aby dodaný výrobok spĺňal platné právne predpisy SR,

 

bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním výrobku poskytnúť kupujúcemu psíomné potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s výrobkom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie výrobku a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad/faktúra).

 

3.2.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný výrobok.

 

3.3.    Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti výrobku nie je schopný predávajúci dodať výrobok kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený bankový účet, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

4.     Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.    Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za výrobok.

 

4.2.    Kupujúci je povinný:

 

prevziať objednaný a dodaný výrobok,

 

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie výrobku,

 

potvrdiť v dodacom liste/faktúre prevzatie výrobku svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

4.3.    Kupujúci má právo na dodanie výrobku v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

5.     Dodacie a platobné podmienky

5.1.    Obvyklá dostupnosť výrobku s termínom jeho expedície je uvedená pri každom výrobku na internetovej stránke elektronického obchodu.

 

5.2.    Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho písomne vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy.

 

5.3.    Predávajúci je oprávnený písomne vyzvať kupujúceho na prevzatie výrobku aj pred uplynutím lehoty na dodanie výrobku dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

5.4.    Zobrazenie výrobku na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o výrobku obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

 

5.5.    Kupujúci je povinný prevziať výrobok v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť výrobok a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním výrobku (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať výrobok v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť výrobok a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním výrobku (ďalej len „Časový rozsah“).

 

5.6.    V prípade, ak predávajúci dopraví výrobok kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať výrobok osobne alebo zabezpečiť, aby výrobok prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie výrobku a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní výrobku. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie výrobku je povinná predložiť predávajúcemu kópiu písomnej akceptácie objednávky. Výrobok sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia výrobku kupujúcemu. Doručením výrobku kupujúcemu sa rozumie dodanie výrobku na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní výrobku kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

 

5.7.    Ak bude potrebné dodanie výrobku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie výrobku na Miesto.

 

5.8.    Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda výrobok ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady výrobku je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady výrobku, ktorého správnosť písomne potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný výrobok s vadou alebo potvrdiť doručenie výrobku s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád výrobku u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný výrobok s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie výrobku predávajúcemu znáša predávajúci.

 

5.9.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania výrobku predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

6.     Kúpna cena

6.1.    Kúpna cena za výrobok dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v písomnej akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický výrobok uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za písomný návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť písomne e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 

6.2.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie výrobku platobnou metódou PayPal alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, uvedený v písomnej akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím výrobku.

 

6.3.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.

 

6.4.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý výrobok v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí výrobku.

 

6.5.    V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania výrobku na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za výrobok v písomne dohodnutých splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie výrobku kupujúcemu.

 

6.6.    Náklady spojené s montážou a vynáškou výrobku nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

7.     Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na výrobku

 

7.1.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za výrobok.

 

7.2.    Nebezpečenstvo škody na výrobku prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme výrobok od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť výrobok, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s výrobkom a kupujúci výrobok neprevezme.

 

8.     Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.    Ak ide o vadu výrobku, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

8.2.    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.

 

8.3.    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

8.4.    Ak ide o vadu výrobku, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy písomne odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať.

 

8.5.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

8.6.    Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním písomnej objednávky.

 

8.7.    Predávajúci zodpovedá za vady výrobku v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu psíomne uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo písomne prostredníctvom e-mailu.

 

8.8.    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie výrobku vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním psíomnej objednávky prečítať.

 

8.9.    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobok zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

8.10.     Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu výrobku týkajúcu sa len výrobku, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

8.11.     Ak výrobok vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť písomne reklamáciu v sídle spoločnosti predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí výrobok na adresu sídla spoločnosti predávajúceho a doručí predávajúcemu psíomný prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča výrobok pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť v príslušnej hodnote výrobku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady výrobku; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 624 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť písomne reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho písomnú žiadosť predávajúci.

 

8.12.     Reklamačné konanie týkajúce sa výrobku, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 

doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

 

doručenie reklamovaného výrobku od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

 

doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému výrobku predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

 

8.13.     Ak je predmetom reklamácie výrobok, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného výrobku predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa výrobku, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka výrobku podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

 

8.14.     Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady výrobku a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

8.15.     Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí písomne doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy písomne odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

8.16.     Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie výrobku“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie výrobku ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením výrobku.

 

8.17.     Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci výrobok zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia výrobku, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu výrobku, môže reklamáciu písomne uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia výrobku záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova písomne uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie výrobku, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova písomne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

8.18.     Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy písomne alebo ústne upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

8.19.     Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný výrobok za iný bezvadný výrobok s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

8.20.     Predávajúci nezodpovedá za vady výrobku:

 

ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení výrobku a ktorú písomne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,

 

ak kupujúci písomne neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu výrobku do konca záručnej doby výrobku,

 

ak je vadou výrobku mechanické poškodenie výrobku spôsobené kupujúcim,

 

ak vada výrobku vznikla používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu určenému pre výrobok,

 

ak vada výrobku vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o výrobok a servis,

 

ak vada výrobku vznikla poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania výrobku,

 

ak vada výrobku vznikla poškodením výrobku neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 

ak vada výrobku vznikla poškodením výrobku náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

 

ak vada výrobku vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 

ak vada výrobku vznikla zásahom do výrobku k tomu neoprávnenej osoby.

 

8.21.     Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

odovzdaním opraveného výrobku,

 

výmenou výrobku,

 

vrátením kúpnej ceny za výrobok,

 

vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny za výrobok,

 

písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

 

odôvodneným zamietnutím reklamácie výrobku.

 

8.22.     Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s výrobkom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 

8.23.     Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia výrobku, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo písomne e-mailom a zásielka je odoslaná iba s písomným súhlasom kupujúceho.

 

8.24.     Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať výrobok z dôvodu záručnej opravy výrobku.

 

8.25.     V prípade výmeny výrobku za nový výrobok dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene výrobku, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny výrobku za nový výrobok začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového výrobku, ale iba na nový výrobok.

 

8.26.     Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 

predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

 

predávajúci vadný výrobok vymení.

 

8.27.     Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

 

8.28.     Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť výrobok riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 

výmenou výrobku za iný funkčný výrobok rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

 

v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu výrobku za iný výrobok, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za výrobok.

 

8.29.     Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť výrobok riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne písomne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou výrobku za iný funkčný tvýrobok rovnakých alebo lepších technických parametrov.

 

8.30.     Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v písomnom potvrdení o uplatnení reklamácie výrobku podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

 

8.31.     Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

 

8.32.     Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

8.33.     Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady výrobku je po tom, ako písomne využil svoje právo a písomne požiadal predávajúceho o odstránenie vady výrobku podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

 

8.34.     Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

8.35.   Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa psíomne na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

 

Ak predávajúci na písomnú žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania a doručenia, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Project Outdoor s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9.     Osobné údaje a ich ochrana

9.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný písomne oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, fakturačné údaje a fakturačnú adresu, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

9.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný písomne oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

9.3.    Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj profil/Prihlásenie".

 

9.4.  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

9.5.  Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním písomnej objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZnOOÚ””), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných výrobkov a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných výrobkoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia písomného odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

9.6.    Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

9.7.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

 

9.8.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 

9.9.    Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

9.10.     Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 

svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

 

identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný výrobok tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

 

účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,

 

že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,

 

že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

 

9.11.     Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom SR a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, výrobku alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

9.12.     Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

 

účel spracúvania osobných údajov,

 

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

 

identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

 

identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

 

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

 

vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

 

poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

 

informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

 

okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

 

formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

 

tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

 

opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 

likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

 

9.13.     Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

 

využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 

poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu.

 

9.14.     Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

9.15.     Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

9.16.     Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZnOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

 

9.17.     Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

9.18.     Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

 

9.19.     Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

 

9.20.   Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04  Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.26367/B (Dopravná spoločnosť) a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.

 

9.21.     Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.     Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti výrobku, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ výrobku dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať výrobok zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite písomne informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za výrobok dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

 

10.2.     Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia výrobku, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

10.3.     Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí výrobok rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti výrobku.

 

10.4.     Lehota na písomné odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného výrobku, alebo ak sa

 

výrobky objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia výrobku, ktorý bol dodaný ako posledný,

 

dodáva výrobok pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 

na základe zmluvy výrobok dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného výrobku.

 

10.5.     Kupujúci môže písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa výrobku aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

10.6.     Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

10.7.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu výrobku, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo bankového účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

 

10.8.     Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

10.9.     Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať výrobok späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol výrobok odovzdaný na dopravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu výrobok kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

 

10.11. Odporúča sa výrobok poistiť do výšky jeho hodnoty. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený výrobok alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie výrobku späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie výrobku predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku. To neplatí, ak predávajúci písomne súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za výrobok rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

 

10.15. V prípade, že kupujúci písomne odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu výrobok, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 

hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota výrobku v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

 

náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou výrobku a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis výrobku.

 

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou výrobku a hodnotou výrobku v čase písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

predaj výrobku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, výrobku vyrobeného na mieru alebo výrobku určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 

predaj výrobku uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 

poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

predaj výrobku, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí výrobku od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

 

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1.     V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

11.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná písomne vo forme e-mailových správ.

 

11.3.     Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 391/2015 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku; v znení neskorších predpisov.

 

11.4.     Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

11.5.     Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 ZnOOÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke  www.projectoutdoor.sk

bottom of page